حمایت مالی از 300 دانش آموز کم بضاعت

شما می توانید از این پروژه به هر مقداری که دوست دارید حمایت کنید.

میزان حمایت

 
 
 

حمایت مالی از 300 دانش آموز کم بضاعت


مبلغ مورد نیاز برای کمک 300,000,000 ریال