خرید رایانه و ثبت نام در رباتیک

شما می توانید از این پروژه به هر مقداری که دوست دارید حمایت کنید.

میزان حمایت

 
 
 

خرید رایانه و ثبت نام در رباتیک


مبلغ مورد نیاز برای کمک 35,000,000 ریال